05-03-2020 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் இனிய ரமலான் தின வாழ்த்துக்கள்

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

வாழ நினைத்தால்                  வாட்ஸ்-அப்

உரைசால் பத்தினி                   -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

வெல்லு “மே” ஒண்ணு               -நா. வீரா

அலைவன்            -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

தடக்…தடக்…தடக்…             கேயென்னார்

மஜாகிச்சன்                -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

தாயன்பு                        -கேயென்னார்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

– ஆற்றுக்கால் பகவதிஅம்மன்

-லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…

-இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம் Me before you – லோகமாதேவி

பாலசந்திரிகை

சுய வழிகாட்டுதல் முறை      -ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே…  -ஜப்பானின் தேநீர் சடங்கு

-லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                 -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக                -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…                 -ilearntamilnow.com

நம்பிக்கை                     -Selected Photo

சிரிப்போ சிரிப்பு                 -Selected Joke

Learn Tamil at www.ilearntamilnow.com

Read Tamil at www.Anandachandrikai.com

Watch Tamil at www.Tamizharangam.comPublished on FIRST & THIRD Sunday of every month

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.