05-17-2020 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் இனிய அன்னையர் தின வாழ்த்துக்கள்

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

மானிடத்தெய்வங்களாய்          – கவிதா அ.கோ

உரைசால் பத்தினி                   -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

அனைதந்தை இல்லத்துச் சுகம்   -வ.க.கன்னியப்பன்

அலைவன்            -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

மனிதாபிமானம்                         -ஸ்ரீநி

மஜாகிச்சன்                -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

அரியணைக்கான போராட்டம்  -வ. செளந்தரராஜன்

விருட்சம்                              -ஸ்ரீநி

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

– அவிநாசியப்பர் கோவில்        -லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…

-இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம் – வரன அவஸ்யமுண்டு

– லோகமாதேவி

வாசிப்பரங்கம்…              -பெல்ஜியம் பிரியா

பாலசந்திரிகை

இணையதளப்பள்ளியில் கற்க …-ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே…- யானைக்கொழிஞ்சி -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                 -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக                -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…                 -ilearntamilnow.com

வாழ்க்கையின் ஓரத்திற்கே…       -Selected Photo

சிரிப்போ சிரிப்பு                 -Selected Joke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.