04-15-2019 ஆனந்தசந்திரிகை ஆண்டுமலர்

அன்பு வாசகர்களே !!!

வணக்கம். இனிய தமிழ்ப் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!!!

இந்நாளில் நமது ஆண்டுமலரின் வாயிலாக பங்கேற்ற ஆசிரியர்கள் அனைவரும் வாசகர்களுக்கு இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களைப் பகிர்கிறார்கள்.  அவர்கள் படைப்புக்கள் அனைத்தையும் படித்து மகிழுங்கள்.

வரும் ஆண்டு உங்களுக்கு வளமாய் அமையட்டும்!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.